About AEC

ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC Information Center)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ศูนย์บริการข้อมูลประชาคม
 

ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC Information Center) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอจัดส่งข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และผลการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ให้กับท่านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
 ศูนย์บริการข้อมูลประชาคม