Economy and Investment

ไทย-อินเดียลงนามข้อตกลงร่วม 4 ฉบับ เตรียมเร่งจัดประชุมเดินหน้าทำเอฟทีเอร่วมกัน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-อินเดียลงนามข้อตกลงร


พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางศุษมา สวราช รมว.ต่างประเทศอินเดีย เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย (Thailand-India Joint Commission for Bilateral Cooperation – JC) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 
 
พล.อ.ธนะศักดิ์ฯ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือในระดับภูมิภาคและในเวทีพหุภาคี ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้น ผลการหารือที่สำคัญมี อาทิ
 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมฯ เห็นพ้องที่จะเร่งรัดการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดียให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้กับภาคเอกชน การลดอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ และตกลงที่จะให้มีการประชุม Thailand-India Business Forum ครั้งที่ 1 ก่อนการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
 
ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง ที่ประชุมฯ เห็นพ้องที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกของไทยเข้ากับชายฝั่งด้านตะวันออกของอินเดีย และย้ำถึงความสำคัญของโครงการถนนสามฝ่าย ไทย-เมียนมา-อินเดีย ตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
 
ความร่วมมือด้านความความมั่นคง ที่ประชุมฯ พอใจกับพลวัตความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงในช่วงเวลาที่ผ่านมา และเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรเพิ่มระดับความร่วมมือเพื่อให้สอดคล้องกับภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
 
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ที่ประชุมฯ เห็นพ้องที่จะสานต่อโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อินเดีย
 
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการบิน ที่ประชุมฯ พอใจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างกัน และพร้อมที่จะเปิดการเจรจาความตกลงการบินฉบับใหม่ นอกจากนี้ ฝ่ายอินเดียแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบอย่างเป็นทางการว่า นักท่องเที่ยวไทยสามารถขอรับการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเดินทางเข้าไปยังอินเดียได้ โดยระบบนี้ได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557
 
ความร่วมมือด้านกฎหมายและกงสุล ที่ประชุมฯ เห็นพ้องให้ทั้งสองฝ่ายจัดการประชุมคณะทำงานด้านการกงสุล ครั้งที่ 5 ในโอกาสแรก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการกงสุล อาทิ การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราระหว่างกัน
 
ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ ที่ประชุมฯ แสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกัน และให้การสนับสนุนซึ่งกันทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับพหุภาคี ทั้งสองประเทศมีจุดยืนร่วมกันในประเด็นสิทธิมนุษยชน และมุ่งมั่นที่จะร่วมกันทำงานภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศมีบทบาทสำคัญในการร่วมปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และมุ่งมั่นในการส่งเสริมความสงบสุขและความมั่นคงในทุกระดับ
 
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ได้ลงนามในความตกลงที่สำคัญ 4 ฉบับ คือ
1. เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม
2. บันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทา
3. อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับอินเดีย
4. การแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
 
นอกจากนี้ รมว.ต่างประเทศไทยและอินเดียได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ด้านแพทย์แผนโบราณอินเดีย ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ กระทรวงอายุรเวทและการแพทย์แผนโบราณอินเดียด้วย