About AEC

บริษัทที่ทำธุรกิจภาพยนตร์ไทยจะต้องติดตามความคืบหน้าของ AEC ด้วยหรือไม่

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

บริษัทที่ทำธุรกิจภาพยนตร
 

ธุรกิจภาพยนตร์จัดอยู่ในภาคการค้าบริการภายใต้สาขาบริการโสตทัศน์ สาขาบริการที่อาเซียนจะต้องเปิดตลาดให้แก่กัน
 
บริการธุรกิจโสตทัศน์ที่มีการเจรจาเปิดตลาดกันในปัจจุบัน ครอบคลุมธุรกิจผลิตและจำหน่ายภาพยนตร์และวิดีโอ ธุรกิจการฉายภาพยนตร์ ธุรกิจด้านรายการวิทยุและโทรทัศน์ ธุรกิจการส่งสัญญาณออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ ธุรกิจบันทึกเสียง (sound recording) ในระยะที่ผ่านมาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาขาโสตทัศน์มีบทบาทและอัตราการเติบโตค่อนข้างเร็ว เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของธุรกิจบริการโดยรวม การขยายตัวของธุรกิจบริการโสตทัศน์ต้องอาศัยการพึ่งพาธุรกิจบริการสาขาอื่นๆ เช่น บริการท่องเที่ยว บริการนันทนาการ และบริการคอมพิวเตอร์ (ซอฟท์แวร์) ในขณะเดียวกันขยายตัวของธุรกิจบริการอื่นๆ ก็จำเป็นต้องพึ่งพาบริการโสตทัศน์เช่นเดียวกัน ดังนั้น การติดตามพัฒนาการของการเปิดตลาดบริการ สาขาที่เกี่ยวข้องในกรอบ AEC จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าไปทำธุรกิจภาพยนตร์หรือสารคดีในประเทศอาเซียน ก็ควรศึกษาให้ลึกถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นต้น
 
 
 
ที่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ