Economy and Investment

ไทย – กัมพูชาลงนามข้อตกลงสินค้าเกษตร และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


 

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ได้นำคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ และจังหวัดที่มีศักยภาพที่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อตกลงสินค้าเกษตร (Contract Farming) และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการของทั้ง 2 ประเทศ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศกัมพูชา
 
โดยมีการทำข้อตกลงสินค้าเกษตร (Contract Farming) จำนวน 13 คู่สัญญา เพื่อซื้อขายมันเส้น ข้าวหัก มะม่วงแก้วขมิ้น เม็ดมะม่วงหิมพานต์สด ถั่วเหลือง คิด เป็นมูลค่า 1,676 ล้านบาท และลงนามการซื้อขายสินค้าจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ มีจำนวน 18 คู่สัญญา มูลค่า 135.20 ล้านบาท เป็นกลุ่มสินค้าวัสดุการก่อสร้าง อาหาร ความงามและสุขภาพ ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยว ธุรกิจสินค้าเกษตร และกลุ่มเบ็ดเตล็ด รวมสัญญาที่ลงนามทั้งสิ้น 31 สัญญา เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,881ล้านบาท และยังมีคู่สัญญาอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมีการเจรจาเพิ่มเติมและตกลงกันและลงนามกันภายหลัง ประมาณ 10 สัญญา เป็นเงินอีกประมาณ 15 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท
 
ในส่วนการลงนามร่วมลงทุนของนักธุรกิจจังหวัดสุรินทร์มีการร่วมลงทุนจัดเดินรถโดยสารปรับอากาศจากช่องจอม (โอร์เสม็ด) ไปเสียมราฐ โดยจะเปิดการเดินรถให้ได้ก่อนงานแสดงช้างในปีนี้จะส่งผลให้การเดินทางไปเสียมราฐสะดวกขึ้น และคาดว่าในอนาคตเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์จะมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และจะส่งผลให้จังหวัดสุรินทร์มีความเจริญในทุก ๆ ด้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนซึ่งจะเปิดในปลายปีนี้ด้วย