About AEC

ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


 


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.) รวบรวมผ้าเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นจาก 10 ประเทศอาเซียนมาจัดแสดง ในนิทรรศการผ้าอาเซียน “ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเผยแพร่เอกลักษณ์ ของผ้าและเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชาติ ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมี ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นประธานเปิดงาน และจะเปิดให้บุคคลทั่วไป เข้าชมจนถึงวันที่ 20 ก.ย. ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ (กลาง) ร่วมชมนิทรรศการผ้าอาเซียน โดยมี พิมพาพรรณ ชาญศิลป์ (ที่ 2 จากซ้าย) และ อ.เผ่าทอง ทองเจือ นำชม.

นิทรรศการนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ นิทรรศการเหตุการณ์ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในอาเซียน ของสองล้นเกล้าฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และในส่วนการจัดแสดงผ้าและเครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 530 ชิ้น ซึ่งล้วนเป็นผ้าเก็บสะสมมานานกว่า 40 ปี และในจำนวนนี้มีชุดเครื่องแต่งกายโบราณที่มีอายุมากกว่า 150 ปี ซึ่ง พิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รักษาการ ผอ.ศ.ศ.ป. กล่าวว่า ผ้าหรือเครื่องแต่งกาย นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของชนชาติ เป็นสิ่งที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชาติ รวมทั้งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค วัฒนธรรมของผ้าหรือเครื่องแต่งกายของแต่ละประเทศในแต่ละกลุ่มชนชั้นนั้น จะสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดภูมิปัญญา ความเชื่อ วัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิต ของแต่ละ ชนชาติ

ผ้าชนเผ่าพื้นเมืองฟิลิปปินส์.
อินโดนีเซีย.
ลาว.

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ อ.เผ่าทอง ทองเจือ อธิบายว่า เรื่องสิ่งทอในประเทศอาเซียนไม่แตกต่างกันนัก ประเทศในเมนแลนด์ อย่างพม่า, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม และมาเลเซีย บางส่วนได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูและพุทธ จึงมีคติความเชื่อเดียวกัน เพียงแต่เทคนิคลวดลายการทอแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละประเทศพยายามคิดเอกลักษณ์ของตนเอง แต่มีความเชื่อมโยงกัน จึงอยากให้คนทำผ้า คนทอผ้า และคนที่สนใจ มาศึกษาเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนในภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันผ่านเส้นใยผ้าทอ.

ที่มา