About AEC

นายกฯกล่าวถ้อยแถลงเวทีผู้นำยุทธศาสตร์ฯ เชื่อปีนี้ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกฯกล่าวถ้อยแถลงเวทีผู
 

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 6 ณ Jade Hall ชั้น 2 ศูนย์การประชุม MICC 1 หลังจาก ประธานาธิบดี เมียนมากล่าวเปิดการประชุม ผู้นำสมาชิก ACMECS ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ(Closed Session) ณ Ruby Hall ชั้น 2 ศูนย์การประชุม MICC 1 โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในประเด็นที่เกี่ยวกับการทบทวนความร่วมมือในกรอบ ACMECS และทิศทางความร่วมมือในอนาคต
 
ภายหลังการประชุม พล.ต. วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์การต้อนรับอย่างอบอุ่น และยินดีที่ได้มาเข้าร่วมการประชุม ฯ ผู้นำได้กลับมาพบกันที่เมียนมาอีกครั้ง หลังจาก 12 ปีแห่งการริเริ่มยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งแรก ณ เมืองพุกาม ดังนั้น การประชุมครั้งนี้จะเป็นการทบทวนการร่วมมือที่ผ่านมา และอนาคตที่จะมีร่วมกันต่อไป
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปีนี้ ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ความร่วมมือใน 8 สาขา และความเป็นปึกแผ่นของสมาชิก ACMECS จะเป็นพื้นฐานความสำคัญที่สนับสนุนการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน กว่าหนึ่งทศวรรษ ของความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในทางที่ดี ที่ผ่านมา มีความมุ่งมั่นในการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง ทั้งกายภาพและการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ต่างๆ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสามารถพัฒนา ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตในพื้นที่ เราต้องร่วมสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ เหล่านี้ด้วยกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความเชื่อมโยงอย่างเต็มศักยภาพ แปรสภาพระเบียงขนส่งให้กลายเป็นระเบียงเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และรวมทั้งผลักดันความร่วมมืออีก 7 สาขา ทั้งการเกษตร ท่องเที่ยว พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขด้วย ความร่วมมือต่างๆ มีเป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆ ให้ทั่วถึง ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ ให้เติบโตอย่ายั่งยืน เราต้องก้าวไปด้วยกัน ที่ผ่านมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสู่จุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมาก
 
"การประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งนี้ ยืนยันความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมองไปอนาคต ที่ต้องทำร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายตามปฏิญญาพุกามและปฏิญญาอื่นๆ เพื่อให้การรวมตัวของอาเซียนราบรื่นและสมบูรณ์ วันนี้ จึงมาร่วมกันกำหนดทิศทางและและจัดลำดับความสำคัญของความร่วมมือในอีก 2 ปีข้างหน้า เน้นการดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนให้ผลเป็นผลธรรม (early havest) เราต้องมีความจริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นมิตรเป็นหุ้นส่วนที่ดีต่อกัน มิใช่คู่แข่ง โดยร่วมกันทำหน้าที่เป็นผู้นำแห่งความร่วมมือ” นายกฯ กล่าว
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประชาชนคือหัวใจของการพัฒนาอย่างแท้จริง ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้ทุนการศึกษา และฝึกอบรม เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคแรงงานและการเกษตร
 
ทั้งนี้ ACMECS ตั้งขึ้น เพื่อประชาชนในภูมิภาคของเราทั้งหมด มิใช่ประเทศใด ประเทศหนึ่ง การรวมตัวกันและร่วมมือเพื่อนำความเจริญและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและถาวรมาสู่ภูมิภาค เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทุกประเทศอย่างแท้จริง ขอให้ทุกคนวางใจและเชื่อมั่นว่า ACMECS จะก่อประโยชน์ร่วมกันแก่ทุกฝ่าย จะได้ผลจากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 
นายกฯ กล่าวว่า เป้าหมายไม่หยุดแค่ประชาคมอาเซียน แต่ต้องมองไปให้ไกลกว่าเดิมและก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง ประชาชนมีความพร้อมและขีดความสามารถที่จะปรับตัวและรับประโยชน์จากทิศทางแนวโน้มของโลก (Global trends and gravity)
 
ACMECS จะเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมและผลักดันทุกประเทศให้บรรลุ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ.2015 (Post 2015 Development Agendas) ของสหประชาชาติด้วย