About AEC

กรมเจรจาฯ มอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความรู้ AEC สู่เยาวชน จ.กาญจนบุรี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมเจรจาฯ มอบห้องสมุดอาเ
 

นายฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2558 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ทําพิธีมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้แก่โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเทิดพระเกียรติและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่นักเรียน คณะครูอาจารย์และประชาชนที่สนใจ
 
นายฉัตรชัย กล่าวว่า กรมฯได้เริ่มดําเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให่แก่สถาบันการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา ในภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบูรณ์ สุรินทร์และกาญจนบุรีโดยได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแห่งที่ 4 (แห่งสุดท้าย) และมีแผนที่จะดําเนินการเพิ่มขึ้นอีก 6 แห่ง ได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาก นครสวรรค์สระแก้ว นครราชสีมา และสงขลา 
 
ห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของโรงเรียนและของชุมชนใกล้เคียง รวมถึงสถาบันการศึกษาและสาธารณชนทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดอาเซียนฯ เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาอาเซียนได้ในอนาคต
 
นายฉัตรชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้เร่งสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้เกิดการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก AEC ผ่านการจัดนิทรรศการ การประชุม/สัมมนา การระดมสมอง การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งในระดับส่วนกลาง จังหวัด และท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดําเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนฯ ที่จะสามารถเป็นสื่อกลางในการช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชน ให้ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และเตรียมพร้อมใช้ประโยชน์จาก AEC ที่จะเกิดขึ้นในปลายปี 2558 ได้อย่างเต็มที่