About AEC

ส่งออกสิ่งทอ สู่อาเซียนรุ่งเร่งเครื่องบุก 6 ตลาดหลักศักยภาพสูง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นางดวงกมล เจียมบุตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มการส่งออกต่อจากนี้ไปจะปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าประเทศจะมีรัฐประหาร เพราะการส่งออกสินค้าไทยยังด้าเนินการได้ตามปกติ ทั้งส่งออกสินค้าทางเรือและทางอากาศ และขณะนี้ค่าเงินบาทก็อยู่ในระดับ 32-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส่งผลดีต่อผู้ส่งออกไทย

ในช่วงแรกหลังเกิดรัฐประหาร อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าในต่างประเทศบ้าง แต่มาถึงปัจจุบันเมื่อสถานการณ์ของไทยมีความชัดเจนมากขึ้นแล้ว ก็ท้าให้ความเชื่อมั่นโดยรวมของการส่งออกของประเทศไทยต่อจากนี้ไปจะดีขึ้นต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้คณะผู้แทนการค้าของกระทรวงในแต่ละประเทศ เร่งขยายตลาดส่งออกที่มีศักยภาพ 6 ตลาดได้แก่ จีน อาเซียน ตะวันออกกลางแอฟริกา ละตินอเมริกา และรัสเซีย เพราะเป็นตลาดที่ก้าลังขยายตัวดีและกำลังซื้อสูงจึงเป็นโอกาสของสินค้าไทย มั่นใจจะท้าให้การส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส้าหรับการส่งออกสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัว 3-5% จากปีก่อน ที่มีมูลค่าการส่งออกประมาณ7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นการส่งออกในกลุ่มอาเซียน 60-70% ที่เหลือเป็นสหรัฐและยุโรป

ที่มา : โพสต์ทูเดย์


ที่มา : http://www.thai-aec.com/921