About AEC

เร่งโปรเจค อุโมงค์แม่สอด-ตาก หวังเปิดประตูสู่อาเซียน-ยุโรป

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก เปิดเผยว่า นับถอยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปี 2558 แต่การพัฒนาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยังไม่มีความก้าวหน้า ทั้งโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และโครงการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 อีกทั้งการพัฒนาระบบคมนาคมยังไร้ทิศทาง จนอาจทำให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ไป

ขณะที่เส้นทางเมียวดี-กอกาเรก ที่จะเชื่อมต่อจากย่างกุ้งเข้ามายังอำเภอแม่สอด จังหวัดตากได้ด้าเนินการก่อสร้างใกล้เสร็จแล้ว ซึ่งจะมาเชื่อมต่อกับชายแดนไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 2 แต่การรองรับของฝั่งไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงถนนแม่สอด-ตากเป็น 4 เลนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หนุนเอกชนทำอุโมงค์แม่สอด-ตาก