About AEC

คนไทยได้ (หรือไม่ได้) อะไรจากประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ผู้แทนกรมอาเซียนได้เข้าร่วมโครงการบัวแก้วสัญจรของกระทรวงการต่างประเทศ และการสัมมนากับชุมชนและสื่อมุสลิม ณ มัสยิดอะมะดียะฮ์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้บรรยายเรื่อง “คนไทย ได้ (หรือไม่ได้) อะไรจากประชาคมอาเซียน” มี รายละเอียด ดังนี้

1. การสร้างประชาคมอาเซียน ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 21 ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีข้อตัดสินใจร่วมกันว่า ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558