About AEC

ความกลัว AEC 2015

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ความกลัว AEC 2015 เริ่มต้นจากการตกลง AEC ที่เรียกว่า “AEC กระดาษ” จริงๆ และกำหนดว่าภายในปี 2015 จะทำให้เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตัวหนังสือพวกนี้มีอยู่จริง แต่สิ่งที่มากระทบคน มันไม่ใช่ตัวหนังสือ เพราะตัวหนังสือทำอะไรชีวิตคนไม่ได้ มันต้องเป็นการปฎิบัติที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้น

แต่การณ์กลับเป็นว่า ตัวหนังสือที่มีอยู่จริงและมีความจริงอยู่บางส่วนถูกเอาไปขยาย เช่น นักธุรกิจที่ต้องการสร้างเรื่องให้บริษัทดูดี หน่วยราชการที่อยากจะของบประมาณ หลังจากโครงการเดิมของบไม่ได้ แต่ถ้าใส่ยี่ห้อ AEC เข้าไป ก็ขอได้ เพราะถือว่ามีความสำคัญในระดับสูง…”

“…AEC เท่ากับ FTA เท่านั้น คือเป็นเขตการค้าเสรี แล้วเขตการค้าเสรีมีอะไรเสรี ก็คือเฉพาะตัวสินค้า สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรกรรม ทำมาค้าขายกันเสรี มีภาษีใกล้ๆ ศูนย์ AEC ที่จะเกิดขึ้นใน 3 ปีข้างหน้ามีสภาพแค่นี้แหละครับ การค้า การบริการ ไม่ได้มีความเสรีกันจริง การเคลื่อนย้ายบุคคลากรไม่ได้เสรีกันจริง นโยบายการเงิน นโยบายเศรษฐกิจ ไม่ได้ร่วมกันจริง เพราะฉนั้นต่างจาก EU มหาศาลเลย…”

ที่มา : ความเห็นส่วนตัว ของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI นะ