About AEC

องค์กรไทยไม่รู้จริงเกี่ยวกับ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

แม้ว่าปี 2558 ซึ่งเป็นเวลาเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะใกล้เข้ามาทุกทีแต่ผลสำรวจของศูนย์วิจัย ออคิด สลิงชอท จำกัด กลับพบว่าองค์กรธุรกิจของไทย ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นัก ซึ่งAECนั้นจะทำให้องค์กรไทย ต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของ การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อการแข่งขันกับนานาประเทศที่ทวีความดุเดือดยิ่งขึ้น

โดยแบบสำรวจศักยภาพและการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ขององค์กรไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2012 ในครั้งนี้ ดร.วนิดา พลเดช หัวหน้า ศูนย์วิจัย ออคิด สลิงชอท อธิบายว่า เป็นแบบออนไลน์ ดำเนินการ ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2555 และ มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจ(เป็นเจ้าของกิจการ, ผู้บริหารระดับสูง, ผู้บริหารในหน่วยงานหลัก, ผู้บริหารฝ่ายบุคคล และ เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ ครอบคลุมทุกเจนเนอเรชั่น) จาก 253 องค์กร

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการบริหาร ออคิด สลิงชอท กล่าวว่า แบบสำรวจดังกล่าวเผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่าองค์กรเล็ก หรือใหญ่ ล้วนขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการ และแนวทางปฏิบัติของ AEC ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันเร่งแก้ไขเป็นอันดับแรกๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้อง เพราะการรณรงค์ที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายได้ทามานั้น ยังไม่ได้ผล และอาจส่งผลให้การวางนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรไทย ขาดประสิทธิภาพ และแหล่งข้อมูลความรู้เพื่อสร้าง ความรู้เกี่ยวกับ AEC สำหรับองค์กรไทยและผู้ประกอบการทุกระดับ ก็คือ สื่อมวลชน รวมถึงข้อมูลความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาภาครัฐควรมีการใช้ประโยชน์จากช่องทางต่างๆ เหล่านี้ ตลอดจนหน่วยงาน อื่นๆ อาทิ สมาคมธุรกิจ หรือชมรมที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่นสภาหอการค้า หรือสภาอุตสาหกรรม และ ภาคการศึกษา เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลายช่องทาง

นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME เข้าเป็นสมาชิกของชมรม/สมาคม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

วศิน อรดีดลเชษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ออคิด สลิงชอท กล่าวว่า ผลสำรวจชี้ว่า กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) มองเห็น AEC เป็นโอกาสมากกว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่นอื่นๆ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการจึงมีความเข้าใจใน AEC มากกว่าบุคลากรกลุ่มอื่น ขณะที่พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Gen X) ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดขององค์กร กลับมีแนวโน้มที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการไปทำงานยังต่างประเทศน้อยที่สุด เพราะผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า การหาผู้สืบทอดธุรกิจ (Succession Plan) เป็นสิ่งที่องค์กรไทยยังทำได้ไม่ดีนัก

อย่างไรก็ดี ในด้านการมองเห็นโอกาส มีนัยยะที่สำคัญว่า ยิ่งมีความเข้าใจมากเท่าไหร่ จะยิ่งมองเห็น AEC เป็นโอกาสมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นองค์กรจึงควรส่งเสริมในการให้ความรู้ ความเข้าใจให้พนักงานมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ก็ด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ไม่ว่าทางด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาฝีมือแรงงาน ความรู้ ทางด้านเทคนิค รวมถึงความสามารถในด้านภาษา ไม่เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่รวมถึงภาษาอื่นๆ ที่ทุกองค์กรควรให้ ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะคุณภาพของบุคลากรคือหัวใจแห่งความสำเร็จในการเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น ประการสำคัญ นอกจากพัฒนาแล้วองค์กรต้องเรียนรู้ที่จะรักษาบุคลากรเหล่านั้นไว้ให้ได้ด้วย

ผลสรุปของผลวิจัยนี้ ชี้ให้เห็นว่าความท้าทายและปัญหาขององค์กรไทยในการรับมือกับ AEC ที่สุดก็คือ เรื่องของ “คน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จ