Latest Post

image icon
About AEC

จ.ระนอง สัมมนาการพัฒนาการค้าชายแดนไทย-เมียนมา

นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการ "การพัฒนาการค้าชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดระนอง โดยมีข้าราชการ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนสนใจเข้...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

image icon
About AEC

เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเอสเอ็มอีไทย

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน 13 แห่ง อาทิ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และส...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

image icon
About AEC

รมช.ศึกษาธิการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

เพื่อชี้แจงแนวทางเป้าหมายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อรองรับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำเป็นต้องเน้นความพร้อมด้านภาษาและทักษะอาชีพ พิจารณาความต้องการของผู้ประ...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

image icon
About AEC

จ.สงขลา แนะแรงงานต่างด้าวเร่งทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 29 ก.ค. 59

นายธเนศ สนิทวาที จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบการดำเนินการบริหารจัดการระบบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้แร...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

Trending Story

Popular